دبیرستان پسرانه امام علی (دوره اول)
 
 
  کادر آموزشی و علمی  
 
 
زبان و ادبیات فارسی:
مسعود کریم زاده
منصور بلوردی
محمود حسینعلیزاده
عباس صداقت خواه
زبان انگلیسی:
​امیر پور تاج الدینی
نوح ریانی
پیام نژاد معصوم
پیام ها-قرآن- عربی:
محمد رضا مدروانی
محمد شاهرخی
رسول برهانی نژاد
محمدرضا محمدحسنی
علوم تجربی:
مهدی قاضی زاده
حسین خلیلی زاده
منصور ذکایی
یحیی توسن

ریاضیات:
مسعود عربی
عباس شبان
محمد میرزایی
ایمان بهزادی
کار و فناوری (حرفه و فن):
 محمد رضا محمد رضا خانی
سید مجتبی عرب زاده
هنر:

امین زینلی
جواد رضایی
علوم اجتماعی:
مهدی یزدانی
محمد رضا حافظ آبادیان
 
تربیت بدنی:
محمد رضا علیرضایی
رضا شادمان
تفکر وسبک زندگی:
 
محمد حسن فردوسی
مرتضی صدقی