دبیرستان پسرانه امام علی (دوره اول)
 
 
  کادر اداری و اجرایی  
 
 

ابراهیم بختیاری (مدیر)
 سید مهدی حسینی(معاون آموزشی)

علی دوست محمدی (معاون اجرایی)

صالح سلاجقه (معاون پرورشی)

رسول برهانی نژاد (معاون آموزشی)

محمد حسن وزیری نصب ( مشاور )